Onderzoeksverantwoording

De NOM Folder Monitor 2016 is uitgevoerd door GfK, in opdracht van DDMA Businessgroep Verspreidingen, waarin de grootste verspreiders zijn verenigd.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het mediumtype folders en het bereik op mediumtype- en brancheniveau. Hiertoe zijn de volgende aspecten in het onderzoek betrokken:

  • gebruik, waardering en effect van het medium-type folders;
  • bereiksmeting van 29 folders, onderverdeeld in 7 branches;
  • gebruik van verzamelwebsite en folder apps;
  • achtergrondkenmerken en informatie over het overig media gebruik van de respondenten.

Door de opzet van het onderzoek maakt de NOM Folder Monitor het  mogelijk om verschillende mediatypes met elkaar te vergelijken en de resultaten mee te nemen in mediaplanningstools.

Uitvoering

De NOM Folder Monitor is uitgevoerd onder auspiciën van Stichting NOM, die ook verantwoordelijk is voor het nationale printbereiksonderzoek (www.nommedia.nl). De opzet van het onderzoek, waaronder het ontwikkelen van de vragenlijst en de controle van het veldwerk en de resultaten, is in nauw overleg met NOM en de opdrachtgever tot stand gekomen. Het onderzoek is uitgevoerd in het GfK Online Panel, door middel van een online vragenlijst (CAWI). Voor de NOM Folder Monitor zijn respondenten uit het GfK Online Panel ondervraagd die eerder de NOM Print Monitor hebben ingevuld. Respondenten kregen via e-mail een uitnodiging voor het onderzoek, met daarin een link naar de vragenlijst. In de vragenlijst is gebruik gemaakt van beeldmateriaal, zoals de logo’s van de folders en de 4 meest recente covers van elke folder. Het veldwerk is uitgevoerd in 2015, verdeeld over drie golven van 4 weken in juni, oktober en december. De gemiddelde invulduur van de vragenlijst bedroeg 10 minuten.

Populatie en respons

De resultaten zijn gebaseerd op 6.605 ingevulde vragenlijsten, er zijn 9.107 respondenten benaderd voor het onderzoek, een respons van 73%. Het onderzoek is representatief voor de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder met toegang tot internet. De steekproef is landelijk gespreid en bevat een evenredig aandeel personen die middels een drukwerksticker folders weren uit hun brievenbus. De steekproef is gestratificeerd op de belangrijkste achtergrondkenmerken; voor zover de verdeling desondanks afwijkt van de populatienormen is dit gecorrigeerd door weging. Er is gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding, huishoudgrootte, provincie, stedelijkheid x aanwezigheid drukwerksticker en gebruiksfrequentie internet.

Rapportage

De rapportage bestaat uit een grafische rapportage en is opgesteld in overleg met NOM en de opdrachtgever. De uitkomsten zijn geanalyseerd naar een aantal doelgroepkenmerken, zoals geslacht, de aanwezigheid van een drukwerksticker en stedelijkheid. Het bereik van folders wordt gerapporteerd als totaalbereik en netto bereik per branche, uitgesplitst naar papieren folders en digitale folders. Alle resultaten zijn ook beschikbaar in de vorm van mediaplanningsbestanden.

Kwaliteitssysteem

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van GfK dat is gecertificeerd volgens de normen van NEN-EN-ISO 9001, ISO 20252 en ISO 26362. GfK onderschrijft de gedragsregels van E.S.O.M.A.R. (European Society for Opinion and Market Research) en is lid van de brancheorganisatie MOA (zie http://www.moaweb.nl).